Buurtbemiddeling Maarssen

Wie kunnen verwijzen?
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Maarssen die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, maar ook de politie, justitie, woningbouwcorporaties, wijkorganisaties, Zuwe Zorg, GGD, gemeente Maarssen, scholen, huisartsen, en andere organisaties. Voorwaarde is wel dat de mensen die ruzie hebben vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Welke soort klachten?

Wel
– ruzies tussen buren of wijkbewoners.
– individuele klachten.
– conflicten die zijn verwezen door onder meer politie en
…..woningbouwcorporaties.
– conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar
…..zijn.

Niet
– conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie.
– conflicten rond alcohol- en drugsverslaving.
– crisissituaties.
– conflicten binnen één familie.
– verticale conflicten: bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer,
…..tussen huisbaas en bewoner.

Naar wie wordt verwezen?
– de Coördinator Buurtbemiddeling, mw. K. van den Heuvel

Hoe wordt verwezen?
– via de mail: buurtbemiddeling@careyn.nl
– telefonisch:0346-581566 ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 u
– postadres: Buurtbemiddeling Maarssen,
…………………Gaslaan 18, 3603CN Maarssen

Werkwijze
De Coördinator Buurtbemiddeling neemt contact op met de klager (middels de n.a.w. gegevens van zowel de klager als de veroorzaker) die door de verwijzer zijn aangeleverd, en kijkt of de zaak geschikt is voor buurtbemiddeling. Is de zaak geschikt voor buurtbemiddeling wordt de zaak doorverwezen naar een instantie die hier wel iets mee kan, of terugverwezen naar de verwijzer.
Is de zaak geschikt voor buurtbemiddeling (zie intake)

Intake
Bij een bemiddeling worden een of twee buurtbemiddelaars ingezet. Zij praten eerst met de bewoner die om bemiddeling heeft gevraagd. Daarna gaan zij naar de bewoner(s) waar onenigheid mee is. Als die ook mee wil doen, wordt een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk gesprek Bij dat gesprek zijn de bewoners waar het om gaat en de twee buurtbemiddelaars aanwezig. Het gesprek vindt plaats op een neutrale plaats.
Buurtbemiddeling is gratis.

Hoe werkt een bemiddelingsgesprek?
De twee buurtbemiddelaars en de bewoners maken eerst afspraken over het verloop van het gesprek. Het is de bedoeling zo rustig mogelijk met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Tijdens het gesprek moeten de bewoners zelf naar oplossingen zoeken. De buurtbemiddelaars helpen daarbij, maar geven geen oplossingen. Als de bewoners het samen eens worden over de oplossing van het probleem, maken ze daar afspraken over. Die afspraken worden opgeschreven. De afspraken worden na toestemming van de bewoners aan de verwijzers doorgegeven.

Nazorg
Na een aantal weken nemen de buurtbemiddelaars contact op met beide bewoners hoe de stand van zaken is.

Privacy
De coördinator houdt rekening met de belangen van verwijzers en verwezenen.